Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus Q1 2019

Liikevaihtomme kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11 % ja oli 802 milj. euroa. Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 5 % ja kehittyvillä markkinoilla 7 %. Myös myynti globaaleille avainasiakkaillemme kehittyi hyvin. Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus oli positiivinen 3 % pääasiassa Yhdysvaltain vahvan dollarin ansiosta. Vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana hankitut liiketoiminnot vahvistivat konsernin kasvua 3 % ja kasvattivat vuosineljänneksen liikevaihtoa 25 milj. eurolla.

Liikevoittomme kasvoi 12 % 68 milj. euroon. Liikevoitto parani liikevaihdon hyvän kasvun, myynnin suotuisan rakenteen ja parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta. Foodservice Europe-Asia-Oceania, North America ja Flexible Packaging segmentit kasvattivat liikevaihtoaan ja paransivat liikevoittoaan, kun taas Fiber Packaging segmentin liikevoitto laski pääasiassa johtuen panostuksista käynnissä olevaan Fresh-valmisruokapakkauksen kehitysprojektiin.

Useat innovaatioprojektimme, kuten paperipillit ja kuitupohjainen Fresh-valmisruokapakkaus, sekä äskettäin julkistettu kierrätettävien joustopakkausten Huhtamaki blueloop-konseptimme, etenivät hyvin. Nämä ovat kaikki hyviä esimerkkejä kehittämistämme ratkaisuista ruuan pakkaamiseksi ja tarjoilemiseksi turvallisesti ja helposti, ympäristöä aiempaa vähemmän kuormittaen.

Vuosi on alkanut hyvin ja liikevaihtomme ja liikevoittomme ovat ennätyksellisen hyvät ensimmäiselle vuosineljännekselle. Odotamme viime vuosien aikana tehtyjen merkittävien investointien tukevan orgaanista kasvua jatkossakin. Viimeisimmät tuotantolaitoksen avajaiset pidettiin huhtikuun alussa Egyptissä, missä uuden joustopakkauksia valmistavan yksikkömme tuotantoa ajetaan parhaillaan ylös.

Jukka Moisio
Toimitusjohtaja

Huhtikuu 2019

Tilinpäätöstiedote 2018 add_circle_outline

Vuosi 2018 oli Huhtamäelle haastava kustannusten nousun ja negatiivisen valuuttavaihtelun heikentäessä kasvuamme ja kannattavuuttamme. Tästä huolimatta koko vuoden liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 5 % ja toisen vuosineljänneksen aikana loppuun saatetut kolme yrityskauppaa lisäsivät vuosiliikevaihtomme kasvuun vielä 3 %. Viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 6 % ja liikevaihto 813 milj. euroa ovat Huhtamäen historian korkeimmat

Liikevoiton lasku johtui valuuttakurssien negatiivisesta translaatiovaikutuksesta, kohonneista kustannuksista, joita vuoden aikana tehdyt hintojen korotukset eivät täysin kattaneet, sekä uusien tehtaiden käynnistämiseen liittyvistä kustannuksista. Vuoden aikana toteutimme toimenpiteitä kustannusten alentamiseksi ja myyntihintojemme parantamiseksi. Toimenpiteiden positiivinen vaikutus alkoi näkyä vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana. Suurin osa kustannusten alentamiseen tähtäävistä toimista ja uudelleenjärjestelyistä saatettiin valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä ja täysi hyöty niistä saadaan vuosien 2019 ja 2020 aikana. Jatkamme toimenpiteitä tuottavuuden ja hintojen sekä myynnin rakenteen parantamiseksi tavoitteenamme kattaa raaka-aineiden ja kuljetusten hintojen sekä muiden tuotantokustannusten nousu.

Arizonassa sijaitsevan Goodyearin tehtaan tuotannon käynnistäminen merkitsi vuoden 2016 loppupuolella aloitetun investointisyklin tärkeimmän projektin loppuunsaattamista. Vuoden 2016 lopulla tehtiin investointipäätös myös joustopakkaustehtaan rakentamisesta Egyptiin. Tehtaan käynnistäminen Egyptissä aloitettiin vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä. Investoinnit vahvistavat konsernin asemia Pohjois-Amerikassa ja Afrikassa mahdollistaen uusiin kasvumahdollisuuksiin tarttumisen. Kaikkien segmenttien liikevaihto kehittyi hyvin vuonna 2018. North America ‑segmentin saavuttama koko vuoden 5 % orgaaninen kasvu auttoi Huhtamäkeä saavuttamaan pitkän aikavälin kasvutavoitteensa sekä viimeisen vuosineljänneksen että koko tilikauden osalta.

North America -segmentin liikevoitto heikkeni 30 milj. euroa. Tämä johtui pääasiassa merkittävästi korkeammista kuljetuskustannuksista, Goodyearin tehtaan käynnistämiseen liittyvistä kustannuksista sekä negatiivisesta valuuttakurssitranslaatiosta. Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Fiber Packaging -segmenttien positiivinen kehitys ja konsernin yleinen kustannustehokkuus eivät riittäneet kattamaan North America -segmentin kohtaamaa vastatuulta.

Loppuun saatettujen yrityskauppojen ja merkittävien investointien – yhteisarvoltaan 256 milj. euroa – seurauksena nettovelan suhde käyttökatteeseen oli 2,2. Valmiutemme tehdä yrityskauppoja on siis edelleen hyvä ja voimme jatkossakin tavoitella kasvua niin orgaanisesti kuin yrityskauppojen kautta. Viime aikoina toteutetut investoinnit alkavat vaikuttaa positiivisesti vuonna 2019. Lisäksi jatkamme mahdollisuuksien etsimistä lisäarvoa tuottaviin yrityskauppoihin sekä investoimme uusiin pakkausratkaisuihin.

Tuotekehitystyömme keskittyi entistä vastuullisempien pakkausratkaisujen kehittämiseen elintarvikkeille. Kokemuksemme uusiutuvien raaka-aineiden, kuten paperin ja kuidun, käyttämisestä yhdistettynä osaamiseemme muoviraaka-aineiden parissa antaa meille erittäin vahvan tietopohjan vastata kuluttajien ja asiakkaidemme odotuksiin ja kysynnän muutoksiin. Kiinnostavimmat tuotekehitysprojektit koskevat muovin korvaamista paperi- ja kuitupohjaisilla ratkaisuilla sekä muovista valmistettujen elintarvikepakkausten kehittämistä helpommin kierrätettäviksi. Eniten kiinnostusta on herättänyt kompostoituva valmisruokapakkauksemme Fresh, joka on suunniteltu korvaamaan mustasta muovista valmistettuja tuotteita. Monia vastaavanlaisia muovia korvaavia tuotteita, kuten paperipilli, on suunnitteluvaiheessa tai jo tuotannossa.

Vastatuulet vuoden 2018 liiketoimintaympäristössä eivät hidastaneet kasvuamme, mutta niillä oli negatiivinen vaikutus kannattavuuteemme. Nyt uuden vuoden alkuvaiheessa voimme todeta, että kannattavuutemme parantamiseksi tehdyt toimenpiteet vaikuttavat ja arvioimme kannattavuutemme kehittyvän positiivisesti vuoden 2019 aikana. Korkealaatuisten, vastuullisten ja turvallisten elintarvikepakkausten kysyntä kasvaa ja Huhtamäki on erinomaisessa asemassa myötävaikuttaakseen tähän trendiin. Asiakkaidemme tavoin uskomme kehityksen vuonna 2019 olevan positiivista.

Jukka Moisio
Toimitusjohtaja

Helmikuu 2019

Osavuosikatsaus Q3 2018 add_circle_outline

Raportoitu kasvumme oli kolmannella vuosineljänneksellä 7 % sisältäen pienen -1 %:n valuuttavastatuulen. Koko konsernin vertailukelpoinen kasvu oli 4 % ja kehittyvillä markkinoilla 5 %. Yritysostot kasvattivat raportoitua liikevaihtoa 30 milj. eurolla, mikä vastaa 4 % kasvua. Monet tärkeät kehittyvien markkinoiden valuutat heikentyivät vuosineljänneksen aikana merkittävästi.

Kannattavuutemme heikkeni, koska hintojen ja myynnin rakenteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet eivät riittäneet kattamaan kohonneita kustannuksia. Jatkamme toimenpiteitä hintojen ja myynnin rakenteen parantamiseksi. Lisäksi ilmoitimme lokakuun alussa suunnitelmistamme sulkea kilpailukyvyttömiä tuotantolinjoja ja jatkaa investointeja automaatioon tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Suunnitelmiemme toteuttamisesta aiheutuisi -30 milj. euron vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä (IAC), joka kirjattaisiin neljännellä vuosineljänneksellä, ja niiden odotetaan parantavan kannattavuuttamme vuositasolla 15-18 milj. eurolla, täysimääräisenä vuodesta 2020 alkaen.

Myynti globaaleille avainasiakkaillemme kehittyi suotuisasti ja monet tuotekehitysprojektit etenivät hyvin. Olen iloinen nähdessäni Fresh-projektin etenevän toiseen, laajempaan kuluttajatestiin Isossa-Britanniassa. Tämä kompostoituva, valmisruokapakkaus on valmistettu uusiutuvista kuiduista ja sillä voidaan korvata mustasta muovista valmistetut pakkaukset. Fresh on hyvä esimerkki työstä, jota teemme kehittääksemme vähemmän ympäristöä kuormittavia, turvallisia ja helppoja ratkaisuja ruoan pakkaamiseen.

Uuden tehtaamme käynnistäminen Yhdysvaltojen Arizonassa etenee suunnitelmien mukaan vahvistaen kartonkituotteiden myynnin kasvua. Uuden joustopakkaustehtaan rakentaminen Egyptiin etenee myös suunnitellusti ja odotamme koeajojen alkavan loppuvuodesta 2018 ja kaupallisten toimitusten alkuvuonna 2019. Molemmat uudet yksiköt auttavat meitä hyödyntämään kasvumahdollisuuksia, joita näemme edelleen elintarvikkeiden pakkaamisessa.

Jukka Moisio
Toimitusjohtaja

Lokakuu 2018

Puolivuosikatsaus 2018 add_circle_outline

Toisella vuosineljänneksellä liikevaihtomme vertailukelpoinen kasvu oli vahva 6 %. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 10 %. Kaikki segmentit vaikuttivat positiiviseen kehitykseen Flexible Packaging- ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmenttien raportoidessa parhaimmat kasvuluvut. Valuuttakurssien negatiivinen translaatiovaikutus raportoituun liikevaihtoon, mikä sisältää vuosineljänneksen aikana tehdyt kolme yritysostoa (Ajanta Packaging, Tailored Packaging ja Cup Print Unlimited) oli 48 milj. euroa (6%) ja raportoitu liikevaihdon kasvu, oli 2 %.

Kannattavuutemme pysyi hyvällä tasolla, vaikka heikkenikin vuoteen 2017 verrattuna. Valuuttakurssien translaatiovaikutus heikensi liikevoittoamme 4 milj. eurolla. Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Flexible Packaging segmentit paransivat kannattavuuttaan, kun taas North America -segmentin liikevoittoprosentti heikkeni korkeiden jakelukustannusten ja Goodyearin tehtaan käynnistämiseen liittyvien kustannusten seurauksena. Olemme tyytyväisiä myynnin kasvuun ja tulemme tekemään lisää toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi.

Myyntimme globaaleille avainasiakkaille on kehittynyt hyvin ja kasvuprosentit ovat keskimääräisiä kasvuprosenttejamme paremmat. Odotamme orgaanisten investointien ja toisella vuosineljänneksellä tehtyjen kolmen yritysoston kantavan hedelmää ja vahvan kasvun jatkuvan tulevina vuosineljänneksinä.

Euroopan komissio julkaisi toukokuun lopussa kertakäyttöisiä muovituotteita koskevan lakiesityksen (“Single Use Plastics Proposal, SUP”). Meriin päätyvän jätteen vähentämiseksi tehty lakiesitys ehdottaa mm. muutoksia pakkausmerkintöihin ja että muovista valmistetut kertakäyttöaterimet, lautaset, juomasekoittimet ja pillit kiellettäisiin. Lakiesitys noudattaa EU:n tavallista lainsäätämisjärjestystä ja sitä tullaan käsittelemään EU:n neuvostossa, Euroopan parlamentissa ja komissiossa.

Lakiesityksen nykymuodossa kielletyksi ehdotetut tuotteet muodostavat alle 2 %:a tarjoilupakkausliiketoiminnastamme Euroopassa ja ne voidaan suurimmaksi osaksi korvata vaihtoehtoisilla paperipohjaisilla tuotteilla. Monta eri raaka-ainetta ja pakkaustyyppiä kattavan innovaatiokyvykkyytemme ansiosta olemme hyvissä asemissa. Jatkamme työtämme yhdessä asiakkaidemme kanssa kuluttajien tarpeisiin vastaamiseksi ja tuomme vaihtoehtoisia ratkaisuja muovin korvaamiseksi. Jo tällä hetkellä valtaosa tuotteistamme on kuitupohjaisia.

Jukka Moisio
Toimitusjohtaja

Heinäkuu 2018

Osavuosikatsaus Q1 2018 add_circle_outline

Liikevaihtomme vertailukelpoinen kasvu ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli hyvä 5 %. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi 8 % kasvun ollessa vahvinta Itä-Euroopaassa ja Intiassa. Goodyearin tehtaan käynnistyminen siivitti North America -segmentin 5 % vertailukelpoiseen kasvuun ja muissa segmenteissä jatkui jo vuonna 2017 näkyvissä ollut hyvä vire. Valuuttakurssien aiheuttama vastatuuli oli voimakasta ja valuuttakurssien vaihteluilla oli merkittävä negatiivinen vaikutus raportoituun liikevaihtoon. Isoin vaikutus oli Yhdysvaltain dollarin heikentymisellä suhteessa euroon, mutta myös muut avainvaluutat heikkenivät suhteessa euroon.

Kiintein valuuttakurssein laskettuna kannattavuutemme oli hieman edellisvuotta paremmalla tasolla, mutta raportoitu liiketuloksemme laski. Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin liiketulos parani ja Fiber Packaging eteni myös hyvin. North America -segmentin kannattavuus heikkeni valuuttakurssivaihtelusta, korkeammista jakelukustannuksista ja Goodyearin tehtaan käynnistämisestä johtuen. Flexible Packaging -segmentin kannattavuus heikkeni hieman Euroopan tiukan hinnoittelu- ja kilpailutilanteen seurauksena. Intiassa sekä myynti että kannattavuus kehittyivät hyvin.

Vuosineljänneksen aikana käynnistimme uutta kapasiteettia Goodyearin tehtaassa Pohjois-Amerikassa. Projekti etenee suunnitelmiemme mukaan ja on täyttänyt ensimmäiselle vuosineljännekselle asetetut tekniset ja operatiiviset tavoitteet. Myöhemmin vuoden aikana tulemme käynnistämään uusia linjoja ja koneita, joihin olemme investoineet vuonna 2017 ja alkuvuonna 2018. Lisäkapasiteetin myötä voimme tarttua uusiin kasvumahdollisuuksiin.

Vuosineljänneksen aikana ilmoitimme ostavamme Intiassa etikettivalmistaja Ajanta Packagingin. Ostolla laajennamme tuotevalikoimaamme ja parannamme kilpailuasemaamme tällä meille tärkeällä markkinalla. Perustimme myös yhteisyrityksen Smith Anderson Groupin kanssa pikaruokaravintoloiden käyttämien paperipussien valmistamiseksi Itä-Euroopassa ja vahvistimme asemaamme täyden palvelun tarjoilupakkaustalona.

Huippusesonkimme alkaessa olemme luottavaisia liiketoimintamme kasvuvauhdin suhteen.

Jukka Moisio
Toimitusjohtaja

Huhtikuu 2018